Балкански полуостров географско положение големина и брегова линия

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Брегът е осеян с лимани и лагуни. Вижте също: Югославска народна освободителна армия и България във Втората световна война. Водосборната и площ е

Първата — Цикладските острови — са разположени в южната част на Бяло Егейско море. В България минералните извори са разположени почти в цялата страна изключение на Дборуджа. Особено място заемат планините, разположени Южно от Източносръбските планини, Западна Страа планина и Средногорието, известната област Краище. Характерен за Балканския полуостров е и разнообразният долинен релеф с дълбоко всечени речни долини в планините, множество проломи и долинни разширения, каньоновидни долини и т.

Естествените обитатели са със силно намалени популации, а някои дори са изчезнали. В тази група е още остров Кос и други острови.

Климатът на юг и на запад е средиземноморскис горещо лято и прохладна зима. Тектонски езера. Балканският полуостров е заселен от дълбока древност. Ерозинно-акумулативни форми на релефа. В южната част са находищата на остров Евбея Лимнинаходището Вавд.

По-значими запаси на сребро има находището Лаврион в полуостров Атика в Гърция. Това е историко - географската област Далмация. Зимата е по-топла в сравнение с предните две области, а през лятото има по-продължителни периоди на засушаване.
 • Характерни растителноядни бозайници са сърна, елен, дива свиня, катерица, горска мишка.
 • В Краищидите преобладават стари палеозойски магмени и метаморфни скали.

E-mail или потребителско име

Тук са ситуирани най-високите планини в Балканския полуостров Рила м. Добри са находищата в Източните Родопи Сърбия, в долината на р. Антропогенни форми на релефа са създадени в съвременни условия при добива на полезни изкопаеми — откритият добив на лигнитни въглища в България Марица-Изток и Гърция, медни руди, оловно-цинкови руди, скални и кариерни материали мрамори, варовици, глини, пясъци и т. Намира се между Сърбия и Румъния, на мястото на свързване на Източносръбските планини с Юните Карпати и Банатските планини.

Мангановите руди са с по-големи запаси. Основна статия: Образование на Балканите.

Най-силни са земетресенията в Егейската разломна област - Йонийското г. Търси Категории Кандидат-гимназист Български език и литература! В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Основната почвена покривка са черноземните почви. Обхваща съвсем незначителна част от територията на Балканския полуостров, част от Източна Тракия. Минералните води на Балканския полуостров са известни и се използват от дълбока древност.

Търсене в този сайт

Климатът е умерен континентален и преходно-континентален с малко повече валежи мм. Най-голяма площ заемат водосборните басейни на реките, оттичащи се в Черно море чрез река Дунав. Полярни области. Извира от планините западно от Охридското езеро.

Езерото е съхранило уникално екосистема с над ендемични вида. Карстовите полета има и в Пиндската планинска система - Костурско, Янинско и др.

Освен атмосферната циркулация, голямо влияние върху климата на Балканския полуостров оказва релефът. След това тече в Гърция и се влива в Егейско море. В зоната попадат низини, хълмисти и нископланински земи с надморска височина до м.

Форма за търсене

Сивите горски почви в Балканския полуостров са развити при умереноконтинентален климат с по-ниска средна годишна температура оС и валежи мм, при хълмист и нископланински релеф, при разнообразна скална основа варовици, льос, глини, мергели и др. В структурата на ресурсите от въглища най-значими са запасите от лигнитни въглища. Основна статия: Образование на Балканите. За котловините през студеното полугодие са характерни температурните инверсии.

Находищата на желязна руда са бедни, но често се срещат находища на цветни метали мед , олово , цинк , хром , манган , боксити.

В края на пролетта равнището на езерото е на м. Предлагайки го, земноводни и птици, съответно Апенини и Пиренеи, овощия, а билните части американска нинджа 1 част 2 ридовете са заети от планински пасища. Фауната също е разнообразна: срещат се много видове балкански полуостров географско положение големина и брегова линия, а площта на водосборният и басейн е 38 хил! Дължината и е км?

Между по-старите по геоложка възраст масиви са развити по-млади орогенни нагънати системи като Динаридите и Балканидите. Благоприятни са за отглеждане на зърнени култу.

Склоновете са обрасли с широколистни и иглолистни гори.

Съдържание

Остров Парос има площ от км2. Бряг и брегова линия Природа на Балканския полуостров Население и политическа карта на Балканския полуостров Стопанство в Балканския полуостров България-европейска и балканска страна Географско положение,граници и големина Природна среда и природни области.

Поради широкото разпространение на земната повърхност на варовитите скали варовици, доломити и мрамори в Балканския полуостров има множество реки с карстов режим на подхранване и сравнително слаби колебания на речното ниво.

От север на юг най-голямото му разстояние между пролома Железни врата и нос Матапан в полуостров Пелопонес е км.

Основна статия: Вероизповедания на Балканите. История на Балканите? Това е най-големият по площ отточен басейн на Балканския полуостров.

 • Цонко 11.10.2020 в 23:32

  На Балканския полуостров има редица находища на руди на черните метали. Те са образувани при потъване на гънковия релеф, при което синклиналите вдлъбнатите части са се превърнали в заливи и протоци, а антиклиналите изпъкналите части — в острови.

 • Калофер 12.10.2020 в 02:16

  В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта.