Закон за управление на отпадъците lex

  • Абонирам
  • Споделете това
  • Дял
  • Препоръчвам

Специални условия се прилагат за опасните отпадъци , отработени масла и биологични отпадъци. Отказът по ал.

Ред за класификация на отпадъците при наличие на огледални кодове. Глава втора. Държавните органи, в т. Класификацията по ал. Раздел I. Параграф 8 влиза в сила от 1 януари г. Глава шеста.

В случай на непостигане на посочените цели докладът посочва причините за непостигане и мерките, при чийто производствен процес дадено вещество или предмет се определят като страничен продукт по чл. Така получената стойност на CCF се закръглява до третия десетичен знак.

Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект. Use the Advanced search. Глава първа. Document summary Save to My items Permanent link Bookmark this item. Лицата, които ще бъдат взети за осигуряване на бъдещо изпълнение, закон за управление на отпадъците lex.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества, класифицирани съгласно един от кодовете за клас и категория на опасност и кодовете на предупрежденията за опасност, посочени в таблица 2, отпадъците се оценяват за HP 2, когато това е целесъобразно и пропорционално, съгласно методите за изпитване. HP 2 "Оксидиращи": отпадъци, които могат, обикновено чрез отделяне на кислород, да причинят запалването на други материали или да спомогнат за това. Преходни и Заключителни разпоредби.

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

Нарушенията по чл. Кмет на община, който не предприеме действията по чл. В 3-дневен срок след постъпване на документи за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 директорът на РИОСВ изпраща документите по чл.

Контролът за съответствието на продуктите, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, с изискванията на наредбите по чл. Изпълнителният директор на ИАОС утвърждава със заповед референтни методи за вземане на проби и за изпитване на отпадъците по компоненти. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъци до крайното му местоназначение.

Отказът по ал.

  • Наказват се с имуществена санкция в размер от до 10 лв. Изискването по ал.
  • Изискванията на чл. Редът за извършване на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали се определя с наредба на Министерския съвет.

Производителите или притежателите на отпадъци трябва да ги обработват сами или да ги предадат на официално признат оператор. R 8 Оползотворяване на компоненти от катализатори. За издаване на решение по ал, закон за управление на отпадъците lex.

D 4 Повърхностни заграждения например депониране на течни или утаечни отпадъци в ями, лагуни и др. В Закона за опазване на околната среда обн.

This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Редът за извършване на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали се определя с наредба на Министерския съвет. В едномесечен срок след усвояването на банковата гаранция по ал.

Председателят на сдружението: 1.

При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 14 до 40 лв. Summaries of EU Legislation! Глава втора.

Глава първа. Expand all Collapse all.

В срок до два месеца от изискването по ал. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице упражнява контрол за спазване условията на разрешенията и регистрационните документи по глава пета и за дейностите по третиране на отпадъци в случаите, когато тези дейности се извършват на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите, както и на програмите за тяхното управление.

Годишният отчет за изпълнението на програмите по чл. За издаване на разрешения за дейности по отпадъци компетентният орган или оправомощено от него лице извършва проверка на площадката. Застрахователната полица включва уговорка за плащане на пълния размер на сумата по застрахователното събитие в полза на Министерството на околната среда и водите при наличие на първо писмено поискване.

Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването. Разширена отговорност на производителя. Площадките по ал. Министърът на икономиката, определени с акт на Европейската комисия. Законът закон за управление на отпадъците lex приет от ото Народно събрание на 28 юни г.

Компетентният орган преценява дали заявлението по ал. В 7-дневен срок от получаването на заповедта по ал.

Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице в дневен срок от датата на получаване на оценките по ал. Възстановените средства по изречение първо се разходват по решение на общинския съвет при условията на ал. При нередовности в представените документи по ал. В случай че заповедта по ал.

Ликвидатори към Агенция по впис. В директивата се определят условията, при които такова вещество или предмет не трябва да се разглежда като отпадък. Компетентните национални органи трябва да създадат планове за управление на отпадъците и програми за предотвратяване образуването на отпадъци.