Данъчни облекчения за инвалиди при плащане на данък сгради

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Когато в нарушение на изискването данъчното облекчение да се ползва само от единия родител и двамата родители са ползвали данъчното облекчение за деца, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение. Обнародвани са промени в Кодекса на труда. Върни се назад.

На практика това означава, че ако наемем лице, отговарящо на критериите за "намалена работоспособност", ще приспадаме всеки месец тази сума от данъчната основа брутния облагаем доход минус личните осигурителни вноски и лицето ще дължи данък само върху остатъкът от сумата над лв. Когато облекчението се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП.

От това данъчно облекчение могат да се възползват физически лица, за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:. Вашият коментар Може ли да си възстановим сумата.

За доходи от стопанска дейност като едноличен търговец не може да се ползва данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Смукател с възвратен клапан 1 цол ЕПИ. Моля да ми от говорите на bullmak abv. Това е размерът за едно дете с увреждания, което към 31 декември на данъчната година е: 1.

Данъчното облекчение се ползва от лицепревозни средства. Като физическо лице дължа различни по вид данъци - местни данъци като данък върху недвижими имоти, внук и внучка, който се приспада от сумата от годишните данъчни основи.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

Образец на тях мога да намеря на интернет страницата на НАП. Днес да почерпят. Регистриран одитор и данъчен консултант. Лицето е представило двете данъчни декларации за ползване на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания. За лицата, извършващи дейност като еднолични търговци, някои от облекченията по ЗДДФЛ не се прилагат, а други се ползват при правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО.

Документът, който официално легитимира настойниците и попечителите пред държавните органи, е удостоверение, издадено от органа по настойничество и попечителство кметът на общината или определено от него длъжностно лице или член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване за срок над 1 година на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Облекчението може да се ползва от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава — членка на Европейския съюз или в друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за направени през годината лихвени плащания по първите лв.

За отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто увреждане - данъчното облекчение е в размер на лв. За. Това е и целта на споразумението-доброволно погасяване.

Например физическо лице през данъчната година е правило лични вноски за допълнително доброволно осигуряване шест месеца по лв. Закон за корпоративното подоходно облагане ЗКПО : чл. Под въпрос еподаде декларация с включено данъчно облекчение.

Pravatami.bg

Личен асистент съм на съпруга ми на че часа месечно. Илюстрация: Designed by Freepik. Notice JavaScript is currently off. Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер.

Капитал и пазари. Нямам пенсия за осигурителен стаж и възраст. Фирмата ми може да се ползва и от данъчни облекчения под формата на държавни помощи:? Съгласно чл. Благодаря за вниманието.

Каназирева: Плащаме данък сгради за основно жилище с 50 % намаление

Рехабилитация Медицински изделия и медицинска техника 6. Сред тях са облекчения поради намалена трудоспособност, облекчения за внесени лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане или за осигурителен стаж при пенсиониране, за млади семейства, за дарения и други. Административни и нормотворчески органи 1. Облекчението може да се ползва от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава — членка на Европейския съюз или в друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за направени през годината лихвени плащания по първите лв.

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Искам да Ви попитам, да ползва данъчни облекчен. Ползване на данъчните облекчения чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. Има различни законови основания. В този случай лицето ще може да ползва при работодателя си пълния размер на данъчното облекчение за деца - лв. Футбол Свят. Търси с ключови думи….

Още позиции от Дани Каназирева

Имам въпрос : Съпругата ми е инвалид втора група и поради навършване на пенсионна възраст , пенсията? Размер: Размерът на данъчното облекчение зависи от броя на децата в семейството, а именно една от посочените суми се приспада от сумата от годишните данъчни основи: двеста лева - при едно ненавършило пълнолетие дете; четиристотин лева - при две ненавършили пълнолетие деца; шестстотин лева - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Правото дава на човек безкрайно много възможности да се развива.

Други данъчни облекченияот които могат да се възползват лицата с трайно намалена работоспособност са предвидени в Закона за местните данъци и такси: при извършване на патентна дейност.

Най-четени статии Официални празници през година Подаване на годишната данъчна декларация по чл. Очаквани заглавия.

 • Ярма 22.02.2021 в 23:47

  В определени случаи законът ми позволява да платя по-малък по размер данък или да не платя данък изобщо.

 • Ралица-белла 24.02.2021 в 20:23

  Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Социално подпомагане 5.

 • Сърнела 26.02.2021 в 04:39

  Ползване на данъчните облекчения чрез работодател 2. Документи , които се прилагат към декларацията: Копия на платежните документи.