Centar za građansku suradnju

cgs
Puni naziv udruženja: Centar za građansku suradnju Livno
Skraćeni naziv udruženja: CGS
Adresa: Gabrijela Jurkića 8A (zgrada Livnoputova), 80101 Livno
Telefon: 034/202-770
Fax: 034/202-770
E-mail: cgs-livno@tel.net.ba
Web site: http://www.cgs-livno.net/
„Centar za građansku suradnju je nevladina, neprofitna, vanstranačka organizacija čiji je cilj poticanje aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice.

Centar za građansku suradnju (CGS) je osnovan od strane Centra za civilno društvo u jugoistočnoj Europi (CCS), Washington DC, koji je osigurao financijsku i tehničku potporu u prvoj godini rada. Posredstvom CCS-a osnovna sredstva za rad ureda dobili smo od National Endowment for Democracy iz Washingtona, Američkog instituta za mir i Zaklade Charles Stewart Mott. Od 1996. CGS radi i djeluje kao neovisna organizacija.

CGS je prva nevladina organizacija osnovana u jugozapadnoj Bosni i Hercegovini koja je počela raditi na poticanju poštivanja ljudskih, građanskih i manjinskih prava, te promicanju međuetničke suradnje i podupiranju demokratskih procesa u BiH.

Svi projekti koje CGS provodi moraju biti od koristi za sve građane bez obzira na nacionalnu, političku ili bilo koju drugu pripadnost. Općeniti cilj djelovanja je težnja ka obnavljanju međuetničkih spona koje moraju činiti temelj mirnog suživota i trajnih nastojanja za kreiranje modernog civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Naše glavne aktivnosti se provode u Kantonima 8 i 10 u jugozapadnoj Bosni i Hercegovini.