CLDD Internacional za Bosnu i Hercegovinu, učestvovao u organizaciji i realizaciji medjunarodne konferencije u Štokholmu – Conexchange workshop

Centar za lokalni razvoj i dijasporu CLDD –u BiH djeluje od 2004.god. uz podršku Uprave grada Štokholma i lokalnih uprava u kojima su djelovale kancelarije. Od 2013.god. CLDD djeluje kao Nevladina organiazcija registrovana kod Ministarstva pravde BiH, sa centralnom kancelarijom u Ključu i ispostavama u Srebrenci i Ilijašu. CLDD u BiH u kontinuitetu radi na pitanjima dijaspore – Iseljeništva, tj. realizuje aktivnosti i projekte koji će uspostaviti održivu vezu sa BH iseljeništvom, i stvaranju klime u lokalnim zajednicama u BiH, kako bi podrška BH dijaspore relevantnije pomogla razvojne procese u BiH. Od 2015.god. CLDD u BiH djeluje u okviru CLDD Internacional, sa sjedištem u Švedskoj.
U organizaciji CLDD Internacional, 28. aprila ove godine, u Neumu je održana međunarodna Konferencija – ConnExchange 2017 na temu: Kako dijaspora kroz investicije može pomoći razvoju svojih zemalja porijekla.
Učesnici su bili privrednici i eksperti za migracije, te predstavnici relevantnih vladinih institucija iz Švedske ,Velike Britanije, Iraka, Somalije, Turske, Konga i Bosne i Hercegovine.
Rezultat Konferencije u Neumu su dva dokumenta: prvi – koji ukazuje na teškoće na koje nailazi dijaspora pri pokušajima da investira u svoje zemlje porijekla, i drugi, koji daje prijedloge kako olakšati dijaspori da investira u svoje zemlje porijekla.

Ovi dokumenti su prezentirani na međunarodnoj konferenciji na ovu temu, koja je održana u Štokholmu, 29. Maja ove godine, a nakon toga upućeni vlastima mnogih zemalja Evrope i svijeta, koje daju ili primaju veliki broj migranata, kako bi poslužili kao temelj za neophodne izmjene zakonodavstva i administrativnih procedura u tim zemljama. Te izmjene bi trebale osigurati olakšano povećanje investiranja dijaspore u zemlje svog porijekla. Učesnici Konferencije su bili predstavnici relevantnih vladinih i nevladinih organizacija iz Švedske ,Velike Britanije, Izraela, Iraka, Somalije, Konga i Bosne i Hercegovine. Na Konferenciji su predstavnici CLDD a, takodje učesnicima predstavili svoj dosadašnji rad, kao i planove za budućnost, te pozvali predstavnike prisutnih vladinih i nevladinih organizacija na saradnju i podršku njihovom aktivnostima i projektima.


U pripremi i organizaciji ovog skupa je učestvovao i CLDD u BiH kao dio svjetske krovne organizacija dijaspore, CLDD International (www.cldd.se), sa sjedištem u Štokholmu. Predstavnici CLDD iz BiH, iz Opština Ilijaš (Željka Herić), Ključ (Šefika Muratagić) i Srebrenica (Sredoje Subotić) su predstavili svoj dosadašnji konkretan rad sa BH gradjanima u dijaspori, koji se žele dobrovoljno vratiti i investirati u svoju zemju.
Takodje su na Konferenciji iznijeli podatak da je za Bosnu i Hercegovinu ova problematika jako važna jer je BiH pri vrhu svjetske liste zemalja sa najvećim udjelom dijaspore u ukupnom broju stanovnika (oko 50 % – 2 miliona).
Takodje, BH. Dijaspora je i dalje važan izvor finansijskog kapitala za BiH – novčane doznake u BiH iznose preko 10% godišnjeg BDP-a zemlje. U toku nekoliko prethodnih godina u BiH je ušlo više novca u obliku novčanih doznaka nego stranih i domaćih investicija.
Ono što je za BiH, pored novčanih ulaganja i transakcija takodje veom bitno, je potreba za stručnim i osposobljenim kadrom, jer je činjenica da u zadnjih desetak godina BiH, napuštaju mladi i obrazovani ljudi, zaključili su predstavnici CLDD Internacional iz BiH. Ono što će kao primarni cilj u radu i aktivnostima CLDD u BiH biti u narednom periodu, je to da u okviru CLDD Internacional radi na uspostavi komunikacije sa tim ljudima, te da kroz niz kontinuiranih aktivnosti omogući prenos znanja i iskustva , stečenog u zemljama boravka, u Bosnu i Hercegovinu.

(Izvor: CLDD International)