“Forum žena” Bratunac

aktiv33
Puni naziv udruženja: Udruženje “Forum žena” Bratunac
Skraćeni naziv udruženja: Forum žena
Adresa: Kosovska, 75420 Bratunac
Telefon: 056 411-143
Fax:
E-mail: zena.forum@gmail.com
Web site: https://www.facebook.com/Udruzenje-Forum-zena-Bratunac-418638004889183/
Prije deset godina “Forum Žena” je nastao iz inicijative nekolicine žene iz Bratunca koje su željele da aktivno učestvuju u izgradnji civilnog društva. Organizovale smo se dobrovoljno kao aktivistkinje koje se nisu mirile sa političkom i informativnom izolacijom.
Od osnivanja smo uvidjele potrebu da radimo na osnaživanju žena i djevojaka da se uključe u političke partije kako bi zauzele mjesta u lokalnim organima upravljnja.

Proces povratka prijeratnih stanovnika Bratunca je počeo da se realizuje od maja 2001 .god, a “Forum Žena” Bratunac uz podršku međunarodnih organizacija daje svoj doprinos u odluci na povratak ženskog djela povratničke populacije.U cilju osnaživanja i reintegracije ženske populacije (povratnica) organizovale smo niz edukativnih sadržaja: kurseve, radionice, seminare i predavanja. Naše aktivnosti su kontinuirano usmijerene od osnivanja u edukaciju žena i djevojaka u svim oblastima da postanu aktivniji partneri u obnavljanju građanskog društva i ponovnog ustanovljenja Bratunca kao multietničkog grada kakav je bio i prije rata.

BiH a time i Bratunac je sredina gdje odnosi muška i ženska u društvu nisu jednaki. Uočljiva je vezanost za tradicionalizam, ratni sukob i post ratne traume, tako da smo mi uvidjele potrbu za organizovanje mini škole feminizma kako bi se kod mladih djevojčica razvila svijest o potrebi jačanja indentiteta, razbijanja stereotipa, tradicionalnih shvatanja, jačanja tolerancije i komunikacije kako bi one bile osnažene kao jedinke.
Nakon usvajanja Zakona o ravnopravnosti polova na nivou BiH mi smo inicirale i održale sastanke sa potencijalnim članovima/icama gender komisije. Komisija je osnovana 18.02.2004.

Od 2000 godine naša organizacija nizom sadržaja : seminari, radionice, okrugli stolovi, kampanje i lobiranja, animira i edukuje žene i djevojke da postanu akterke pozitivnih promjena djelujući koz civilno društvo i političke partije.

Doprinos naše organizacije u proteklih deset godina.

Danas u Bratuncu (2010 godine) pored naše organizacije aktivne su još četiri NVO žena od kojih su tri u selima. Naša organizacija je pomogla aktiviranje i osnaživanje ženskih grupa u selu.

Naša regija ( sedam opština ) ima ženske grupe u pet opština, od kojih su dvije nastale na našu inicijativu i podršku.
Sve ove ženske grupe, političarke i direktorice Javnih preduzeća uvezane su kroz dvije neformalne mreže (lobi grupe) lokalno i regionalno.

Od 2003 godine kroz aktivnosti “Mini škola feminizma” djelujemo na razbijanju stereotipa gdje mlade djevojke i dječaci potiskuju nametnuta tradicionalna shvatanja o žensko – muškim ulogama, koje dobijaju u porodicama, a koje su vezane za tradiciju i religiju.
Mladi se aktiviraju kroz različite akcije ( javne dabate, 16 dana aktivizma, ulične akcije, kreativne poruke kroz panoe u školama) koje sami kreiraju i implementiraju u svom okruženju.

Oni su prevažišli nacionalne politike koje onemogućavaju mladima da studiraju u drugom entitetu. Od 2004 godine mladi iz Bratunca studiraju širom Bosne i Hercegovine.

Ciljevi djelovanja:
Promovišemo i podstičemo kod žena i djevojaka važnost njihovog uključivanja u ženski aktivizam i politiku te im omogućujemo sticanja novih znanja i vještina.
Podižemo svjest o važnosti podjednakog učešća žena i muškaraca kod donošenja odluka u: porodici, lokalnoj zajednici i politici.
Razvijamo zajednicu kroz obrazovanje mladih o feminističkim stavovima i principima.
Saradjujemo sa srodnim ženskim organizacijama i mrežama lokalno i regionalno.
Saradjujemo sa lokalnim i entitetskim vladama, kako bi se povećao nivo demokratije i kvalitetnijeg života u zajednici.

Vrijednosti za koje se zalažemo:

Aktivizam: Aktivnosti pojedinki ili grupa koje su usmjerene ka ostvarenju zajedničkih ciljeva – politika socijalne pravde primjenjujući feminističke stavove i principe.

Osnaživanje: Osnaživanjem žena i djevojaka doprinosimo pozitivnim društvenim promjenama. Prikupljamo i bilježimo lične doživljaje i iskustva žena i djevojaka u društvenom i političkom kontekstu kako bi one postale svijesne individualnog i kolektivnog položaja žena i djevojaka u društvu.

Ravnopravnost polova: ravnopravnost polova označava jednaku vidljivost, moć i učestvovanje oba roda /pola na svim područijama javnog i privatnog života uz prihvaćanje i uvažavanje razlika među ženama, djevojkama i muškarcima.

Nenasilje: nasilje je glavni mehanizam pomoću kojeg se ostvaruje društvena kontrola nad ženama i osigurava muška dominacija u patrijahalnom društvu. Nasilje nad ženama se sagledava kao društveni i politički problem koji odražava nejednakosti u odnosima moći u porodici i društvu.

“Forum žena” podržavaju naše članice, volonterke, Ženske mreže BiH vladine institucije i međunarodne organizacije. Naš centar nam omogućava da iskažemo lične i organizacijske sposobnosti kako bi razvile alternativne pristupe u obrazovanju žena i djevojaka.