Građansko udruženje žena “Duvanjke”

duvanjke
Puni naziv udruženja: Građansko udruženje žena “Duvanjke”
Skraćeni naziv udruženja: “Duvanjke”
Adresa: Ul.Mijata Tomića bb, 80240 Tomislavgrad
Telefon: 034-353-847
Fax: 034-353-847
E-mail: zene.duvanjke@tel.net.ba
Web site: http://www.duvanjke.org/
GUŽ “Duvanjke „ je nevladina , nestranačka , višenacionalna organizacija žena , osnovana 2000.g (reregistracija izvršena 2010.g) , koja se zalaže za suradnju i afirmaciju žena u našoj zajednici , povećanje znanja i samopoštovanja kod žena.
Misija naše organizacije:
Duvanjke su nevladina , nestranačka , višenacionalna organizacija , koja se zalažeza suradnju među ženama u našoj zajednici , edukaciju žena i podizanje nivoa znanja i samopoštovanja među ženama .
Želimo učestvovati u izgradnji humanijeg društva gdje ćemo svi biti jednaki.
Vizija:
Rad sa svim ženama u našoj zajednici na afirmaciji žena , izgradnja povjerenja i rad za zajedničke interese.
Duvanjke djeluju na prostoru zapadne BiH , u Tomislavgradu, i jedina je organizacija za žene u našoj općini.
Kroz prijašnje projekte održavani su tečajevi stranih jezika i informatike .
Kroz okrugle stolove i radionice , pružana je psiho- socijalna pomoć ženama i mladima.
Duvanjke su u našoj lokalnoj zajednici prepoznate po radu na ekonomskom jačanju žena ,borbi za smanjenje siromaštva ,diskriminacije i nasilja nad ženama.
Kroz projekt „Ekonomsko osnaživanje žena u JI BiH“ ,u suradnji sa CARE International NWB , pomogle smo 12 žena iz Tomislavgrada i 4 žene iz Livna da pokrenu svoj vlastiti biznis.
Duvanjke su proširile suradnju sa drugim NVO-ima u BiH , te su članice raznih mreža i koalicija:
• Ženska mreža BiH;
• ACCOUNT mreža;
• Koalicija za borbu za bolja radnička prava;
• Radna grupa za borbu protiv nasilja u obitelji…
Razvile smo dobru suradnju sa :
• CGS- Livno;
• UG Li-Woman- Livno;
• OSCE,područni ured Livno;
• UG Grahovo;
• UŽ Bistrica-Livno;
• CARE;
• Fondacija CURE …