JAVNA ZADUŽENOST BIH NA DAN 31.12.2015. GODINE

Vanjski dug Bosne i Hercegovine na dan 31.12. 2015. godine iznosi 8.401,49 mil KM , a isti obuhvata vanjski državni dug u iznosu od 8.246,07 mil KM koji je alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku, Brčko Distrikt BiH i Institucije Bosne i Hercegovine, te vanjski dug entiteta i Brčko Distrikta u iznosu od 155,42 mil KM, a kako je prikazano u Tabeli 1.


Tabela 1. Stanje vanjskog duga BiH na dan 31.12.2015. godine (u milionima KM)

Zaključno sa 31.12.2015. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 12.833,76 miliona KM , od čega je angažovano 10.745,41 KM, dok je 2.088,35 miliona KM raspoloživo za angažovanje u skladu sa realizacijom odobrenih projekata.

Izvor: Ministarstvo finansija i trezora BiH