Nacionalni program ekonomskih reformi za 2015. godinu

Slijedeći zahtjev Europske komisije iz 2014. godine, nadležne institucije u BiH pripremile su
Nacionalni program ekonomskih reformi za 2015. godinu (NERP 2015). Ovogodišnji program je prvi
po redu koji se dostavlja Europskoj komisiji. Nacionalni program ekonomskih reformi BiH za 2015.
godinu predstavlja proširenu verziju prethodnog Ekonomskog i fiskalnog programa (EFP), koji su
izrađivale zemlje potencijalni kandidati za članstvo u EU. Dok su ključni ciljevi i sadržaj I dijela NERP‐a
vrlo slični EFP‐u, u II dijelu dokumenta su obuhvaćene mjere strukturalnih reformi po sektorima koje
imaju za cilj poboljšanje konkurentnosti zemlje.
NERP 2015 izrađen je po posebnoj metodologiji, koju je dostavila Europska komisija, a radi lakše
uporedivosti sa drugim zemljama. Aktivnosti izrade Nacionalnog programa ekonomskih reformi za
2015. godinu, u skladu sa svojim nadležnostima, koordinirala je Direkcija za ekonomsko planiranje.
Program je izrađen na osnovu priloga koje su dostavile nadležne institucije, a razmatran je sa
predstavnicima nadležnih institucija i entitetskim koordinatorima. U izradi ovog dokumenta su
sudjelovali predstavnici ministarstava Vijeća ministara BiH, Centralne banke BiH, entitetskih
ministarstava, Distrikta Brčko, Direkcije za ekonomsko planiranje i Direkcije za europske integracije.
Konačno, Nacionalni program ekonomskih reformi BiH za 2015. godinu usvojilo je Vijeće ministara
BiH, na 123. sjednici održanoj 11.02.2015. godine.

Program možete preuzeti na sljedećem linku