O nama

 

logo_H2024Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja  „Horizont 2024” je nevladina neprofitna organizacija koja djeluje na teritoriji  Bosne i Hercegovine i inostranstvu.

Savez je osnovan u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. Nadležnost, organizacija, prava i obaveze članova su određeni Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim propisima koje donosi Skupština Saveza.

Savez ima status pravnog lica i upisan je u Registar udruženja  kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Puni naziv Saveza udruženja je:

 • “Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja  „Horizont 2024”
 • “Савез за подршку економскoг и социјални развој „Хоризонт 2024”
 • “Savez za potporu gospodarskog i društvenog razvoja „Horizon 2024”
 • “Federation for support for economic and social development „Horizon 2024”

Osnovni principi rada Saveza su:  zakonitost, dobrovoljnost, otvorenost i  transparentnost.

Ciljevi i djelatnosti Saveza su:

 • podrška i pomoć u stvaranju uslova koji bi poboljšali osiguranje ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine na evropskom i svjetskom tržištu;
 • rad na implementaciji projekata koji vode ka ekonomskom i društvenom  razvoju zajednica, privrednih subjekata i institucija, u skladu sa Zakonom;
 • rad na izradi kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih strategija razvoja u ekonomskoj i socijalnoj sferi kroz istraživački, analitički i statistički rad, u skladu sa Zakonom;
 • pomoć i podrška u istraživanju i razvoju tržišta i konkurentnosti, u skladu sa Zakonom;
 • rad na promoviranju značaja i vrijednosti priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji i NATO integracije;
 • rad na izradi i provođenju strategija, projekata i programa koji imaju sa cilj povećanje konkurentnosti i prilagođavanje bosanskohercegovačke privrede zajedničkom tržištu Evropske Unije i projekata koji imaju za cilj  priliv stranih investicija;
 • rad na implementaciji projekata koji imaju za cilj podršku stabilnosti i funkcionalnosti  slobodnog tržišta,  politike i prava konkurencije u Bosni i Hercegovini u svrhu usaglašavanja sa propisima i praksom Evropske Unije;
 • rad i pomoć u implementaciji projekata koji doprinose stvaranju povoljnijeg okruženja za održiv ekonomski rast  i promociji značaja inovacija na tržištu;
 • rad i podrška na implementaciji projekata koji imaju za cilj razvoj i jačanje malih i srednjih poduzeća, održivog poduzetništva, zapošljavanja, razvoja poljoprivrede, i primjene obnovljivih i alternativnih izvora energije, u skladu sa Zakonom;
 • rad na praćenju i pružanju pomoć u kreiranju sigurnosne politike i sigurne zajednice u svrhu poboljšanja, konkurentnosti, tržišnih uvjeta, investicija, osiguravanju kvalitete proizvoda i zaštite potrošača  u skladu sa Zakonom;
 • rad i pomoć na unaprjeđenju lokalnog razvoja;
 • rad na pokretanju inicijativa prema organima vlasti za unaprjeđenje zakona i drugih pravnih propisa, iz oblasti djelatnosti Saveza, u skladu sa Zakonom;
 • rad na realizaciji projekata koji imaju za cilj smanjenje korupcije te povećanje transparentnosti i odgovornosti organa vlasti, u skladu sa Zakonom;
 • rad na uvođenju najboljih standarda iz oblasti socijalne zaštite, poduzetništva, ekologije, poljoprivrede, obrazovanja i industrije;
 • rad na disiminaciji podataka dobivenih iz statističkih, demografskih analiza i istraživanja, u svrhu ekonomskog i socijalnog razvoja, u skladu sa Zakonom;
 • rad na istraživanju demografskih pomjeranja u smislu tranzicijskog i gospodarskog razvoja te daljnje urbanizacije i praćenja pomjeranja kao segmenta globalizacijskih svjetskih tendencija;
 • pomoć u provođenju projekata koji su usmjereni ka smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti i pomoć na realizaciji projekata zaštite djece i nacionalnih manjina,
 • rad i aktivnosti usmjerene na sprečavanju ili smanjenju socijalnih rizika koji mogu nastati u različitim oblastima društvenog života;
 • zalaganje za promociju jednakih mogućnosti kao i potpunog ostvarivanja prava za sve građane;
 • rad na razvoju i jačanju civilnog društva kao jasnog pokazatelja stepena demokratizacije;
 • rad na promoviranju i podršci projektima aktivnog učešća i uključivanja građana u rad nevladinih organizacija;
 • pomoć i podrška na implementaciji projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije;
 • pomoć u organizovanju edukacija, okruglih stolova, skupova, seminara, debata, savjetovanja i predavanja u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Saveza, u skladu sa Zakonom;
 • izdavanje biltena, brošura, publikacija, knjiga, afiša i letaka u svrhu ostvarivanja ciljeva i  djelatnosti Saveza, u skladu sa Zakonom;
 • saradnja sa privrednim komorama, udruženjima poslodavaca, sindikalnim organizacijama, institucijama, pravnim licima, istim ili sličnim udruženjima i savezima udruženja, u zemlji i inostranstvu, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Saveza, u skladu sa zakonom.

Članovi Saveza mogu biti:

 • Stalni članovi
 • Pridruženi članovi
 • Počasni članovi

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština.

Organi Saveza su:

 1. SKUPŠTINA;
 2. UPRAVNI ODBOR;
 3. NADZORNI ODBOR;
 4. PREDSJEDNIK SAVEZA;
 5. SEKRETAR SAVEZA;

Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga djelatnosti Saveza, Skupština Saveza može obrazovati stalne ili povremene odbore,  komisije i druga radna tijela.

Sastav i djelokrug  odbora, komisije i drugih radnih tijela se utvrđuje  odlukom Skupštine Udruženja.

Stalni Odbori Saveza su:

 • Odbor za strateško planiranje, podršku i izradu razvojnih programa i projekata;
 • Odbor za istraživanje i analizu, ekonomskih, socijalnih, političkih i sigurnosnih pokazatelja;
 • Odbor za  odnose sa institucijama  vlasti, nevladinim organizacijama  i  međunarodnim organizacijama i fondacijama i
 • Odbor za marketing, organizaciju rada sa medijima, medijske prezentacije, dizajn  i izradu publikacija.

Rad Saveza je javan. Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja za značajnije aktivnosti.

Svim članovima omogućit će se neometan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje ovaj Savez, kao i planiranje daljnih aktivnosti.

Članovi Saveza moraju biti redovno informisani o radu Saveza. Za javnost rada odgovoran je Upravni odbor,  Predsjednik Saveza i Sekretar Saveza.