Pokret za podršku pravdi i ljudskim pravima

pokretZaPodrskuPravdiILJudskimPravimaSarajevo
Puni naziv udruženja: Pokret za podršku pravdi i ljudskim pravima
Skraćeni naziv udruženja: /
Adresa: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: /
Fax: /
E-mail: /
Web site: /

Udruženje pokret za podršku pravdi I ljudskim pravima je nevladina, neprofitna organizacija i djeluje na području Bosne i Hercegovine.
Djelovanje ovog Udruženja je utemeljeno na vrijednostima socijalne pravednosti, solidarnosti i vladavini prava, kao i podršci demokratskom  razvoju društva kroz pomoć aktivnostima i projektima koji promovišu toleranciju, slobodnu razmjenu ideja, regionalnu i međunarodnu saradnju. Unapređenje kvalitete života i socijalnog uključivanja građana je jedan od osnovnih principa rada, te insistiranje na ostvarivanju potpunog poštovanja ljudskih prava, kao i pomoć i podrška projektima koji za cilj imaju pomoć ugroženim socijalnim skupinama, I rad na informisanju i istraživanju trenutačnog stanja na poljima pravde I ljudskih prava, kao i rada nadležnih organa po tim pitanjima, te podrška implementaciji projekata koje sa bave povećanjem transparentnosti rada javnih organa, kao i smanjenju korupcije.
Ciljevi udruženja su:

  • pomoć u provođenju projekata koji su usmjereni ka smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti i pomoć na realizaciji projekata zaštite djece i nacionalnih manjina;
  • rad i aktivnosti usmjerene na sprečavanju ili smanjenju socijalnih rizika koji mogu nastati u različitim oblastima društvenog života;
  • zalaganje za promociju jednakih mogućnosti kao i potpunog ostvarivanja prava za sve građane;
  • rad na razvoju i jačanju civilnog društva kao jasnog pokazatelja stepena demokratizacije;
  • rad na promoviranju i podršci projektima aktivnog učešća i uključivanja građana u rad nevladinih organizacija;
  • rad na realizaciji projekata koji imaju za cilj smanjenje korupcije te povećanje transparentnosti i odgovornosti organa vlasti, u skladu sa Zakonom;