Savez za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini

savezZaRuralniRazvojUBiH
Puni naziv udruženja: Savez za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini
Skraćeni naziv udruženja: /
Adresa: Stjepana Radića bb, 72250 Vitez
Telefon: +387 65 255 655
Fax: /
E-mail: srrbih@gmail.com
Web site:

Short Description: Savez za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini je dobrovoljna, samostalna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.
Long Description: Ciljevi i djelatnosti udruženja su: pomoć i podrška u podizanju svijesti i znanja pojedinaca i zajednice o potrebi življenja u skladu sa prirodon; rad na razvoju ekološke i organske proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u ruralnim sredinama; kroz jačanje seoskog turizma; zalaganje za zaštitu prava potrpšača pri kupovini proizvoda iz domaćeg asortimana, kao i sadnog i sjemenskog materijala; rad na ostvarivanju suradnje sa nadležnim institucijama, u svrhu izrade strategije ruralnih sredina u Bosni i Hercegovini; zalaganje za aktivno učešće u kreranju agrarne politike na svim nivoima u Bosni i Hercegovini; pomoć za iznalaženje financijskih sredstava u svrhu poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, izgradnje infrastrukturnih objekata i nabavke poljoprivredne mehanizacije; zalaganje za zaštitu poljoprivrednih zemljišta u smislu ekologije i očuvanja životne sredine, u svrhu povećanja bio proizvodnje; zalaganje za zastupanje članica Saveza i pružanja tehnološke i savjetodavne pomoći istim, u skladu sa Zakonom; rad na izradi i implementaciji IPARD projekata na nivou Bosne i Hercegovine; rad na očuvanju prirodnih resursa i zaštiti prirodnih staništa biljaka i životinja u ruralnim sredinama;zalaganje za uvođenje standarda kvalitete i sigurnosti poljoprivrednih proizvoda; rad na predlaganju izmjene i dopune propisa nadležnim tijelima, koja mogu utjecati na proizvodnju i plasman poljoprivrednim proizvoda; zalaganje za organizaciju izložbi,manifestacija i sajmova u cilju promovisanja domaće poljoprivredne proizvodnje; izdavanje brošura, letaka, knjiga, biltena u svrhu ostvarivanja ciljeva Saveza, u skladu sa Zakonom; rad na uspostavljanju suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama u zemlji, u cilju uvođenja i impelmentacije novih tehnologija, kao i unapređenje kvalitete poljoprivrednih proizvoda; rad na organizaciji zajedničkih nastupa na regionalnim i međunarodnim izložbama i sajmovima svih članica Saveza; suradnja sa istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama, pravnim licima i institucijama vlasti u zemlji iinozemstvu, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Saveza, u skladu sa Zakonom.