Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini

 centarZaMedijacijuBanjaLuka
Puni naziv udruženja: Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini
Skraćeni naziv udruženja: /
Adresa: Šenoina 1, 71000 Sarajevo
Telefon: /
Fax: /
E-mail: medijacija@bih.net.ba
Web site: www.umbih.ba
O UDRUŽENJUUdruženje medijatora u Bosni i Hercegovini osnovano je u martu 2002. godine s ciljem stvaranja uslova za uvođenje medijacije kao alternativne metode za rješavanje sporova. Udruženje želi građanima i građankama pružiti mogućnost da brzo i efikasno rješavaju sporove i dođu do rješenja koja će zadovoljiti sve strane u sporu, a sudovima pomoći da se smanji broj zaostalih predmeta, te dugoročno i priliv predmeta u sudove.

AKTIVNOSTI

  • pružanje usluga medijacije,
  • pružanje usluga obuke za medijatore i certifikovanje medijatora,
  • pružanje usluga posebnih programa obuke za sudije, advokate, korisnike medijacije i druge zainteresovane grupe,
  • praćenje dostignuća u razvoju medijacije u regiji i svijetu i povezivanje sa sličnim organizacijama.

Članstvo Udruženja medijatora trenutno čine sudije, advokati, prosvjetni radnici, psiholozi, novinari i ljudi drugih profesija koji su stekli sposobnosti i vještine za pomoć drugima u rješavanju sporova. Udruženje ima šest trenera sa višegodišnjim iskustvom u podučavanju o medijaciji, rješavanju sukoba i pregovaranju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i Kanadi.

Udruženje je registrovano pri Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine (danas registar vodi Ministarstvo pravde BiH) 5. novembra 2002. godine.