Udruženje „PRONI” Centar za omladinski razvoj

omladinskiCentarProniBrcko
Puni naziv udruženja: Udruženje „PRONI" Centar za omladinski razvoj
Skraćeni naziv udruženja: PRONI Centar
Adresa: Mehmedagića 24, 76100 Brčko
Telefon: +387 49 217 695
Fax: +387 49 217 695
E-mail: pronibrc@teol.net
Web site: www.pronibrcko.ba

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovođenja obrazovanja u području socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma među aktivnim građanima.
PRONI Brčko je nagrađivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih članova.
U posljednjih šesnaest godina PRONI Centar je implementirao stotine projekata za mlade i druge ciljne grupe uz veliku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj, USAID-a, UNDP-a, Vlade Brčko Distrikta, opštine Bijeljina i drugih međunarodnih i domaćih partnera.
PRONI Centar je osnovan u augustu 1998. godine, postoji već 16 godina i ima kancelarije u Brčkom i Bijeljini a aktivnosti sprovodi na nivou BiH, kao i na evropskom nivou kroz partnerstva i umrežavanje sa drugim organizacijama.

Vizija:
PRONI Centar za omladinski razvoj ima viziju da svi mladi ljudi imaju sposobnosti da razviju sebe i jednaku mogućnost da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kome su njihove potrebe prepoznate i riješene. Aktivizam, saradnja i razumijevanje među ljudima su sastavni dio demokratskog i pravednog društva.

Misija:
PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna, nestranačka, lokalna omladinska organizacija osnovana 1998 koja radi na razvoju demokratskog društva kroz:
· Zaštitu i promociju ljudskih prava,
· Omladinski rad u zajednici,
· Društveno obrazovanje,
· Izgradnja mira,
· Međusektorska saranja,
· Podršku omladinskim inicijativama i
· Promociju EU integracija.

PRONI Centar radi na premoštavanju barijera koje stvaraju različitosti unutar društva. Radimo za pojedince i grupe u društvu koje će imati dobrobit od samog rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude.
Sarađujemo sa svim organizacijama iz nevladinog sektora, institucijama, vladinim agencijama na svim nivoima vlasti unutar same države, fondovima i agencijama izvan BiH koje dijele iste ciljeve i vrijednosti kao i pojedincima koji imaju intelektualni i ekonomski potencijal da podrže one ideje, ciljeve i vrijednosti za koje se zalaže i sama organizacija.

PRONI Centar radi u poslijeratnim područijima gdje je posebno izražena potreba za društvenom obnovom.