Udruzenje “Aktiv 33”

aktiv33
Puni naziv udruženja: Udruženje „Aktiv 33”
Skraćeni naziv udruženja: Aktiv 33
Adresa: Kulina Bana 6, 75350 Srebrenik
Telefon:
Fax:
E-mail: aktiv33org@gmail.com
Web site: https://www.facebook.com/Aktiv-33-735833369896418/
Osnovni statutarni ciljevi organizacije Aktiv 33 su promovisanje modernih ekoloških, socioloških, privrednih i kulturno umjetničkih aktivnosti u saradnji sa vlastima, privrednim subjektima, te drugim nevladinim organizacijama iz domaćeg kao i međunarodnog okruženja.
Misija:
Misija organizacije je razvoj i pružanje programa koji će doprinijeti socijalnom, ekonomskom, kulturnom razvoju i unapređenju građana, njihovih zajednica i društva..